Mission & Vision

Mission

We, the parish community of Sta. Maria della Strada, nurtured by the loving presence of God, and empowered by the spirit of servant leadership, are committed to grow as a living church of the poor, responding to the spiritual and temporal needs of people, to attain the fullness of life.

Kami, ang parokya ng Sta. Maria della Strada, inaruga ng mapagmahal na kalinga ng Diyos, at pinasisidhing diwa ng mapaglingkod na pamumuno, ay makatalaga upang lumago bilang isang buhay na sambayanan ng mga kapus-palad.  Tumutugon sa mag pang-ispiritwal at pansamantalang pangangailangan ng tao upang makamit ang kaganapan ng buhay.

Vision

The Sta. Maria della Strada Parish, under the guidance of Mary, her patroness, is a vibrant, fruitful community of faith, hope and charity, ever growing, with clear and effective programs to enhance the spiritual and temporal lives of its parishioners, especially the poor.

Ang parokya ng Sta. Maria della Strada, sa ilalim ng patnubayan ni Maria na kanyang patrona, ay isang masigasig na pamayanang may pananampalataya, pag-asa at bukas-palad, patuloy sa paglago, may malinaw at mabisang mga palatuntunan upang mapag-ibayo ang pang-ispiritwal at pansamantalang buhay ng kanyang mananampalataya lalung-lalo na ang mga dukha.